Κλήρωση Taxiplon - Taxi Show 2018

 

Την Κυριακή 2/12/2018, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών κας Μαργαρίτας Αναστασάκη, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Taxiplon στο πλαίσιο της έκθεσης Taxi Show 2018 με δώρο ένα Octavia 7.

O τυχερός της κλήρωσης που κερδίζει το δώρο είναι ο κύριος Αγριόγιαννης Δημήτριος.

Οι επιλαχόντες σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του δώρου από τον νικητή είναι με σειρά προτεραιότητας οι κύριοι:

1. Τρύφωνας Νικόλαος
2. Φαλτσέτας Στάθης
3. Γκιώνης Βασίλειος
4. Κούρπας Πέτρος
5. Κογιανί Εμμάνουελ

Ο τυχερός της κλήρωσης θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ – TAXIPLON SKODA OCTAVIA 7 

 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TAXIPLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «TAXIPLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ» (εφεξής TAXIPLON) που εδρεύει στη Ν. Ιωνία Αττικής, επί της οδού Ελ Αλαμέιν, αρ. 20, με ΑΦΜ 800379413, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ. 214.41.65.682 και εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει την ακόλουθη προωθητική ενέργεια-κλήρωση με τίτλο TAXIPLON SKODA OCTAVIA 7 σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Μαργαρίτα Αναστασάκη, οδός Αραχώβης 23, Αθήνα, τηλ. 210.72.43.072. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο αλλά και να προμηθεύεται το σχετικό έντυπο των όρων από τα γραφεία της TAXIPLON καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με την προωθητική ενέργεια κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την TAXIPLON στο τηλέφωνο 214.41.65.682 κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00μ.μ.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι, έως και την 02.12.2018, αυτοκινητιστές-συνδρομητές της TAXIPLON που θα επισκεφτούν το περίπτερό της στην έκθεση Taxi Show 2018 που θα λάβει χώρα την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2018 στο Περιστέρι  Αττικής, εντός του εκθεσιακού κέντρου Περιστερίου, Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι και θα παραλαμβάνουν ένα Κουπόνι Συμμετοχής. Με την πλήρη και ευκρινή συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων του κουπονιού και ακολούθως την τοποθέτηση του στην κάλπη, έως και την 2α Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:55, που θα υπάρχει στο περίπτερο της TAXIPLON στην έκθεση Taxi Show 2018, ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει αυτομάτως στη κλήρωση. Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται ένα μόνο δικαίωμα συμμετοχής.
 3. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο της TAXIPLON στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, στις 2 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 παρουσία συμβολαιογράφου, εκπροσώπου της διοργανώτριας εταιρείας καθώς και κάθε ενδιαφερομένου.
 4. Το προσφερόμενο δώρο της προωθητικής ενέργειας (εφεξής «το δώρο») είναι ένα αυτοκίνητο Skoda Octavia 7, μοντέλο 2014, ντυμένο στα χρώματα και στο λογότυπο της TAXIPLON.
 5. Η TAXIPLON έχει το δικαίωμα μεταβολής και ανάκλησης της προωθητικής ενέργειας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την κλήρωση και/ή να παρατείνει τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας. Επίσης θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και κανονισμούς της προωθητικής ενέργειας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα της TAXIPLON (www.taxiplon.gr).
 6. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής και πέντε (5) επιλαχόντες και μετά την κλήρωση, το ονοματεπώνυμο του νικητή και των επιλαχόντων θα ανακοινωθούν την ώρα της κλήρωσης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της TAXIPLON (www.taxiplon.gr) καθώς και στα ανωτέρω γραφεία της TAXIPLON και θα ειδοποιηθούν την ίδια ημέρα τηλεφωνικά ή/και δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η TAXIPLON διατηρεί, το απόλυτο δικαίωμα άρνησης απόδοσης του δώρου σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες για την ορθή τήρηση των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια.
 7. Ο νικητής ή αντίστοιχος επιλαχών, προκειμένου να κατοχυρώσει το δώρο του, θα προσέρχεται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου πληρεξουσίου του δια της επίδειξης ειδικής εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στα γραφεία της TAXIPLON στη Ν. Ιωνίας Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., και θα πρέπει, να προσκομίσει αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητάς του έγγραφο στοιχείο.
 8. Εάν δεν ευρεθεί ή δεν προσέλθει για την κατοχύρωση του δώρου του ο νικητής ή/και επιλαχόντες της κλήρωσης ή αυτοί αρνούνται ή αδρανούν ή αδυνατούν να κατοχυρώσουν το δώρο που κέρδισαν στις ημερομηνίες που είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, ή σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν τηρήθηκαν οι όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, η συμμετοχή ή οι συμμετοχές που αντιστοιχεί/-ουν στη συγκεκριμένη κλήρωση καθώς και η απονομή του δώρου ακυρώνεται και η TAXIPLON απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη. Σε τέτοια περίπτωση η TAXIPLON θα έχει δικαίωμα να επαναλάβει την κλήρωση, και περισσότερες της μίας φορές κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και να αναδείξει νέο νικητή και επιλαχόντες. Στην επόμενη ή επόμενες αυτή/-ές κλήρωση/-εις, δεν θα συμμετέχουν οι Αριθμοί που είτε δεν εμφανίστηκαν για την κατοχύρωση του δώρου από τους αντίστοιχους νικητές ή/και επιλαχόντες ή οι νικητές ή/και επιλαχόντες που αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να κατοχυρώσουν το δώρο τους. Όλες οι κληρώσεις θα γίνονται στα κεντρικά γραφεία της TAXIPLON παρουσία συμβολαιογράφου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
 9. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε είναι δυνατή η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οιαδήποτε τιμή. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση την TAXIPLON. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση-δέσμευση του νικητή να διατηρήσει το δώρο ντυμένο με το λογότυπο και τα χρώματα της TAXIPLΟΝ για δύο τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία παραλαβής του μετά της σχετικής υποχρέωσης του να το επιδεικνύει στην TAXIPLON ετησίως για την επιβεβαίωση τήρησης της άνω δέσμευσης του. Σε περίπτωση μη συναίνεσης του νικητή στην διατήρηση του λογοτύπου της TAXIPLON για δύο έτη το δώρο θεωρείται ως μη κατοχυρωμένο και η TAXIPLON έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την κλήρωση.
 10. Η TAXIPLON περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση του δώρου που αναφέρεται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών και δεν θα φέρει επίσης ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του δώρου από το νικητή ή τους επιλαχόντες εντός των ανωτέρω προθεσμιών.
 11. Μετά τη ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας κατά τα ανωτέρω, η TAXIPLON απαλλάσσεται οιασδήποτε ευθύνης, ιδίως δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του δώρου που θα αποκτήσει ο νικητής ή οι επιλαχόντες, το οποίο επιλέχθηκε από την TAXIPLON βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και συνοδεύεται από την εγγύηση του κατασκευαστή και η TAXIPLON ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ ή τη χρήση αυτού.
 12. Η TAXIPLON διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, να μεταδώσει οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την διαδικασία της προωθητικής ενέργειας και της κλήρωσης, καθώς και την παράδοση του δώρου στο νικητή για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής του δώρου, κλπ.
 13. Τα όποια προσωπικά στοιχεία νικητών ή/και επιλαχόντων τυχόν συγκεντρωθούν μετά την κλήρωση για την διάθεση ή/και αποστολή των δώρων θα διατηρηθούν από την TAXIPLON και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας, θα χρησιμοποιηθούν δε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης και παράδοσης του δώρου μόνο για προωθητικές ενέργειες.
 14. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων.
 15. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK