Κλήρωση Taxiplon - HUAWEI

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ – TAXIPLON HUAWEI P40 LITE E

 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TAXIPLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «TAXIPLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ» (εφεξής TAXIPLON) που εδρεύει στη Ν. Ιωνία Αττικής, επί της οδού Ελ Αλαμέιν, αρ. 20, με ΑΦΜ 800379413, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ. 214.41.65.682 και εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει την ακόλουθη προωθητική ενέργεια-κλήρωση με τίτλο TAXIPLON HUAWEI P40 LITE E σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να προμηθεύεται το σχετικό έντυπο των όρων από τα γραφεία της TAXIPLON καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με την προωθητική ενέργεια κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την TAXIPLON στο τηλέφωνο 214.41.65.682 κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00μ.μ.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι πελάτες που έχουν καλέσει συνεργαζόμενο ταξί μέσω της εφαρμογής Taxiplon Passenger, έχουν συμπληρώσει τη λέξη AppGallery στο πεδίο promo code της εφαρμογής Taxiplon Passenger και έχουν ολοκληρώσει τη διαδρομή τους έως και την 05.08.2020. Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται πολλαπλές συμμετοχές, τόσες όσες και οι φορές που πραγματοποίησε διαδρομή εισάγοντας τη λέξη AppGallery στο πεδίο promo code της εφαρμογής Taxiplon Passenger.
 3. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της Taxiplon, στις 7 Αυγούστου 2020.
 4. Το προσφερόμενο δώρο της προωθητικής ενέργειας (εφεξής «το δώρο») είναι ένα κινητό τηλέφωνο HUAWEI P40 lite E.
 5. Η TAXIPLON έχει το δικαίωμα μεταβολής και ανάκλησης της προωθητικής ενέργειας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την κλήρωση και/ή να παρατείνει τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας. Επίσης θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και κανονισμούς της προωθητικής ενέργειας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα της TAXIPLON (www.taxiplon.gr).
 6. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχόν και μετά την κλήρωση και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά. Η TAXIPLON διατηρεί, το απόλυτο δικαίωμα άρνησης απόδοσης του δώρου σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες για την ορθή τήρηση των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια.
 7. Ο νικητής ή αντίστοιχος επιλαχών, προκειμένου να κατοχυρώσει το δώρο του, θα προσέρχεται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου πληρεξουσίου του δια της επίδειξης ειδικής εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στα γραφεία της TAXIPLON στη Ν. Ιωνίας Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., και θα πρέπει, να προσκομίσει αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητάς του έγγραφο στοιχείο.
 8. Εάν δεν ευρεθεί ή δεν προσέλθει για την κατοχύρωση του δώρου του ο νικητής ή/και επιλαχόντες της κλήρωσης ή αυτοί αρνούνται ή αδρανούν ή αδυνατούν να κατοχυρώσουν το δώρο που κέρδισαν στις ημερομηνίες που είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, ή σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν τηρήθηκαν οι όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, η συμμετοχή ή οι συμμετοχές που αντιστοιχεί/-ουν στη συγκεκριμένη κλήρωση καθώς και η απονομή του δώρου ακυρώνεται και η TAXIPLON απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε είναι δυνατή η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οιαδήποτε τιμή. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση την TAXIPLON.
 9. Η TAXIPLON περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση του δώρου που αναφέρεται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών και δεν θα φέρει επίσης ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του δώρου από το νικητή ή τους επιλαχόντες εντός των ανωτέρω προθεσμιών.
 10. Μετά τη ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας κατά τα ανωτέρω, η TAXIPLON απαλλάσσεται οιασδήποτε ευθύνης, ιδίως δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του δώρου που θα αποκτήσει ο νικητής ή οι επιλαχόντες, το οποίο επιλέχθηκε από την TAXIPLON βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και συνοδεύεται από την εγγύηση του κατασκευαστή και η TAXIPLON ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ ή τη χρήση αυτού.
 11. Η TAXIPLON διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, να μεταδώσει οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την διαδικασία της προωθητικής ενέργειας και της κλήρωσης, καθώς και την παράδοση του δώρου στο νικητή για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής του δώρου, κλπ.
 12. Τα όποια προσωπικά στοιχεία νικητών ή/και επιλαχόντων τυχόν συγκεντρωθούν μετά την κλήρωση για την διάθεση ή/και αποστολή των δώρων θα διατηρηθούν από την TAXIPLON και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας, θα χρησιμοποιηθούν δε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης και παράδοσης του δώρου μόνο για προωθητικές ενέργειες.
 13. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων. 

 

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK