Όροι Χρήσης

 

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου της Εφαρμογής Taxiplon

Καλώς ήρθατε στην εφαρμογή συντονισμού μεταφορικού έργου ταξί TAXIPLON  της TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (εφεξής η "Εφαρμογή"), η χρήση της οποίας διέπεται από τους παρόντες όρους (εφεξής "οι Όροι") τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά διότι η χρήση της Εφαρμογής αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών και τυχόν τροποποιήσεών τους. Εγκαθιστώντας και χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και συμφωνείτε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, να δεσμευτείτε από τους Όρους αυτούς. Η αποδοχή των Όρων καταργεί οποιαδήποτε προηγούμενη, σχετική με την παρούσα Εφαρμογή συμφωνία.  Βεβαιωθείτε ότι παραμένετε συνεχώς ενημερωμένοι σχετικά με τυχόν αλλαγές σε αυτούς, ανατρέχοντας στις ανακοινώσεις μας, στο πεδίο ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα www.taxiplon.gr ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής από εσάς θα νοείται ως αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

Η εφαρμογή παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλόλητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, ασφάλειας των Δεδομένων, απουσίας λαθών και ουδεμία ευθύνη φέρει η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. εξαιτίας μη σωστής λειτουργίας της Εφαρμογής.

 

Χρήση – Λειτουργία & Περιεχόμενο Εφαρμογής 

Δικαίωμα χρήσης της Εφαρμογής έχουν όλα τα άτομα άνω των 15 ετών. Η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την παράνομη χρήση της εφαρμογής από άτομα κάτω των 15 ετών, καθώς ρητά απαγορεύει τη χρήση της. Τυχόν ευθύνη για ψευδή δήλωση ενηλικότητας του χρήστη κατά την είσοδό του στην εφαρμογή βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και τον κηδεμόνα του.

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει κατά τη χρήση της Εφαρμογής με χρήση του συνθηματικού του.

Η εγκατάσταση και ενεργοποίηση της Εφαρμογής ή/και των αναβαθμίσεων αυτής, γίνεται μέσω διαδικτύου από εσάς. Για την ενεργοποίηση και χρήση της Εφαρμογής απαιτείται απαραίτητα ο μοναδικός κωδικός TAXIPLON που σας έχει δοθεί. Η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή του παραπάνω κωδικού ή να ακυρώσει σχετικό κωδικό που σας έχει ήδη χορηγηθεί ή να τερματίσει τη δυνατότητα χρήσης της Εφαρμογής και να αρνηθεί την οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Εφαρμογής σε περίπτωση εκ μέρους σας παραβίασης των Όρων.

Ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του στην TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. να αποστέλλει SMS στον αριθμό κινητού ή E-mail στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με την Εφαρμογή ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν την Εφαρμογή και τις λειτουργίες της, για νέες δυνατότητες της εφαρμογής ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που παρέχει η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

 

Προσωπικά Δεδομένα 

Η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων (π.χ. στοιχεία χρήστη Εφαρμογής, κ.λπ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Ν. 2472/1997 και τηρούνται απαρέγκλιτα όλοι οι κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Τα σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών που καταχωρούνται από τον χρήστη διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλισή του απορρήτου αυτών κατά τη διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Ο χρήστης της Εφαρμογής οφείλει να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών σε τρίτους.

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997 να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

 

Πολιτική Απορρήτου 

Η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει την συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της εφαρμογής και η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη από συνδεδεμένες με την TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. επιχειρήσεις. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση των χρηματοοικονομικών της προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αυτών των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

 

Διαθεσιμότητα

Για την χρήση της Εφαρμογής απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο. Η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η Εφαρμογή να είναι προσβάσιμη/ διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η ποιότητα και προσβασιμότητα του χρήστη στην Εφαρμογή επηρεάζεται από παράγοντες του παρόχου δικτύου του χρήστη η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή αδυναμία λήψης του αρχείου της Εφαρμογής ή πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτής ή για οποιαδήποτε άλλη αποτυχία του δικτύου (π.χ. πτώση του δικτύου του παρόχου του χρήστη) συνεπεία της οποίας δεν είναι διαθέσιμη η Εφαρμογή στον χρήστη.

 

Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη για την Ορθή Καταχώρηση των Στοιχείων του

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή καταχώρηση της ακριβής τοποθεσίας επιβίβασης του, δηλαδή την πλήρη διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, περιοχή κλπ), της επιθυμητής ημερομηνίας και της ώρας επιβίβασης σε περίπτωση χρήσης της Εφαρμογής για την πραγματοποίηση κράτησης (ραντεβού) σε ημερομηνία διαφορετική από αυτήν της ημερομηνίας και ώρας καταχώρησης. Η τοποθεσία του χρήστη (οδός, αριθμός, περιοχή) εμφανίζεται αυτόματα στην Εφαρμογή μέσω χρήσης της υπηρεσίας χαρτών της έξυπνης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη (έξυπνο κινητό τηλέφωνο smart phone, ταμπλέτα tablet, κλπ) και με δεδομένο ότι η συσκευή του αυτή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που η έξυπνη ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη δεν εμφανίζει την ορθή θέση του χρήστη στην Εφαρμογή ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διόρθωση της θέσης του ώστε αυτή να εμφανίζεται με ακρίβεια στην Εφαρμογή πριν την καταχώρηση του αιτήματός του και την εν γένει χρήση της υπηρεσίας της Εφαρμογής.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία δύναται να προκληθεί από την χρήση της Εφαρμογής.

Η λειτουργία εκτίμησης κόστους της Εφαρμογής αποτελεί κατά προσέγγιση εκτίμηση του κόστους της διαδρομής με βάση τη χιλιομετρική απόσταση του σημείου αποβίβασης που έχει καταχωρήσει ο χρήστης χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν επιπλέον νόμιμες χρεώσεις (π.χ. διόδια, κλπ).

Η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται σε περίπτωση που σημειωθεί οιαδήποτε διακοπή, η οποία δύναται να αποδοθεί σε δυσλειτουργία ή σε εγγενή πτώση του δικτύου του παρόχου υπηρεσίας διαδικτύου του χρήστη. Η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη εξαιτίας της προβληματικής λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που δεν εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία ή έλεγχο και μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των διαβιβαζομένων εντολών και την διεκπεραίωση του αιτήματος του χρήστη. Ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην Εφαρμογή σε περίπτωση τηλεπικοινωνιακής αδυναμίας ή και γεγονότων ανωτέρας βίας και πάντως η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν εγγυάται στο χρήση την αδιακώλυτη συνεχή δυνατότητα πρόσβασής του στην εφαρμογή.

Η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον τρόπο εκτέλεσης ή/και πραγματοποίησης ή μη της διαδρομής από συνεργαζόμενο με αυτήν οδηγό ταξί ή/και την συμπεριφορά συνεργάτη της.

 

Λοιποί Όροι

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες Όροι διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και για οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Τροποποίηση Όρων: Οι Όροι μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των Όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στο taxiplon.gr οι δε χρήστες υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεών στους Όρους.

Πεδίο Εφαρμογής: Οι παρόντες όροι αφορούν στην χρήση της εφαρμογής TAXIPLON είτε μέσω της εγκατάστασης της εφαρμογής σε έξυπνη συσκευή είτε μέσω της ιστοσελίδας taxiplon.gr

Αποδοχή Όρων: Ο χρήστης/επισκέπτης της Εφαρμογής και της Ιστοσελίδας taxiplon.gr δηλώνει ότι διάβασε τους παρόντες Όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συντονισμού μεταφορικού έργου και ανάθεσης κλήσεων ταξί από την TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

 

Πολιτική για τα Cookies

H TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/ χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιούν για πρόσβαση στο διαδίκτυο κάθε φορά που επισκέπτονται έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή τους.

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK