Όροι Χρήσης

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας  και οι χρήστες της εφαρμογής TAXIPLON, να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης:

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ:

«Ιστοσελίδα»: Η παρούσα ιστοσελίδα.

«Στοιχεία»: Όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κάθε πίνακας, διάγραμμα, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα.

«Χρήστης» και «Καταναλωτής»: εννοείται κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας που αξιοποιεί τις παρεχόμενες δυνατότητες αυτής, όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν

«Χρήση»: Η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στην μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής.

«Δικαιούχος-Εταιρεία»: εννοείται η εταιρεία μας.

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxiplon.gr

Η χρήση της εφαρμογής TAXIPLON, η οποία και ανήκει στην εταιρεία TAXIPLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ, διέπεται από του παρόντες όρους χρήσης τους οποίους και θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά, καθώς η χρήση της εφαρμογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών ως και των τροποποιήσεών τους εκ μέρους σας. Η αποδοχή των όρων χρήσης  τους οποίους θα πρέπει να κατανοείτε και να συμφωνείτε με αυτούς, πραγματοποιείται με την είσοδο, πλοήγηση χρήση της ιστοσελίδας μας από τον επισκέπτη/ χρήστη και με την ολοκλήρωση μιας κράτησης.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητα και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί και να επικαιροποιεί τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ και οι τροποποιήσεις θα διατυπώνονται εγγράφως και θα ενσωματώνονται στο παρόν κείμενο, για αυτό και θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο των όρων. Η συνέχιση της χρήσης της εφαρμογής νοείται ως αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης. Σε περίπτωση δε μερικής ακυρότητας ή αδυναμίας εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν θίγεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, παρακαλούμε όπως διακόψετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών αυτής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, www.taxiplon.gr έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία ««TAXIPLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ελ Αλαμέιν 20, Νέα Ιωνία, με αριθμό ΓΕΜΗ 119205701000.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εταιρεία μας ΔΕΝ είναι εταιρεία ραδιοταξί, ούτε φορέας μεταφορών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η εταιρεία μας παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

1) Φέρνει σε επαφή πελάτες που επιθυμούν να μεταφερθούν με ΔΧΕ επαγγελματικά οχήματα (ταξί) και ιδιοκτήτες – επαγγελματίες οδηγούς ΔΧΕ οχημάτων (ταξί) είτε με χρήση της εφαρμογής, είτε μέσω απευθείας συνδέσεως (online) κρατήσεως, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου

2) Μέσω επαγγελματικών ΔΧΕ οχημάτων παρέχει: α) υπηρεσίες smart box, ήτοι μεταφορά εγγράφων, δεμάτων και λοιπά κατόπιν συνεννοήσεως, β) υπηρεσίες κρατήσεως σχολικών ραντεβού και γ)Υπηρεσίες μεταφοράς για λόγους υγείας 

3) Υπηρεσίες Business Class με executive οδηγό, ήτοι ειδικά πακέτα σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες μετακίνησης της εταιρίας σας προσφέροντας εξυπηρέτηση με τα πολυτελή οχήματα των συνεργατών της

4) Παρέχει την δυνατότητα κρατήσεως για περιηγήσεις μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων που παρέχουν ξεναγήσεις, όπως αναλυτικά οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας

H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών πραγματοποιείται ή/ και ολοκληρώνεται από το σύνολο των καναλιών του δικτύου της εταιρείας μας, δηλαδή είτε από την ιστοσελίδα μας, είτε μέσω τηλεφωνικής κρατήσεως, είτε μέσω συνεργατών και υποπρακτόρων της εταιρείας μας σύμφωνα με τις οδηγίες, τους όρους και προϋποθέσεις που γνωστοποιούνται στο χρήστη κατά την πραγματοποίηση της κρατήσεώς του .

Η εταιρεία μας, ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής διάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω της ιστοσελίδας και παρέχονται από τον πάροχο κάθε αγαθού ή/και τρίτο διαμεσολαβητή υπηρεσιών, που προβάλλεται και γνωστοποιείται στην ιστοσελίδα και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός, δηλαδή ο τρίτος Πάροχος, διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των υπηρεσιών/ αγαθών που παρέχει. Η πρόσβαση ή/ και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών, των υπηρεσιών και των αγαθών που παρέχουν οι τρίτοι Πάροχοι, προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, αλλά και των όρων ανά τύπο υπηρεσίας, καθώς και των όρων χρήσης που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν οι τρίτοι Πάροχοι προς το κοινό και αφορούν το εκάστοτε αγαθό που παρέχουν. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης που ορίζουν και γνωστοποιούν εκάστοτε οι τρίτοι Πάροχοι δεν πρέπει να προχωρήσει σε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.
Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται αναλογικά και για τηλεφωνικές κρατήσεις των παρεχομένων υπηρεσιών που πραγματοποιεί ο Χρήστης της ιστοσελίδας μας, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση γνωστοποιούνται σε αυτόν κατά την ολοκλήρωση εκάστης συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή, η μη άσκηση οποιασδήποτε αντίρρησης από το Χρήστη κατά την λήψη τους ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τον χρήστη και η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που τον αφορούν και δύνανται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα του, ο οποίος και παρέχει την ανεπιφύλακτη άδειά του προς την εταιρεία μας να συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει σε Τρίτους Παρόχους τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα δε και με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας, την οποία και ωσαύτως έχει διαβάσει και αποδέχεται.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οφείλει να παύσει και να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη. Για ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας  στα ακόλουθα στοιχεία: Διεύθυνση οδός Ελ Αλαμέιν 20, Νέα Ιωνία, τηλ: 214-4165682, Φαξ: 210-2753088, email:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Με την παρούσα συμφωνία, αποδέχεστε ότι το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.taxiplon.gr είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, από την στιγμή της αναρτήσεώς του στο διαδίκτυο (ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, εικόνες, υπηρεσίες κλπ) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου. Το όνομα χώρου (domain name) www.taxiplon.gr είναι νόμιμα κατοχυρωμένο στην βάση της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το «Taxiplon» νόμιμα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα,προστατεύονται ωσαύτως από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις του Eλληνικού και Eυρωπαϊκού δικαίου.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download) μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους δηλαδή για τη ολοκλήρωση της υπηρεσίας που έχει επιλέξει μέσω  της ιστοσελίδας και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών άλλως χρήσης που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους. Το ίδιο οφείλει να πράττει και σχετικά με το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων παρόχων/ συνεργατών στους οποίους αναφέρονται ή και στους δικαιοπαρόχους αυτών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παραβίαση μπορεί να απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του χρήστη από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μας και άνευ προειδοποιήσεως αυτού, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός της.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία μας και η ιστοσελίδα μας, δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή άλλη συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτήν ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Η εφαρμογή TAXIPLON παρέχεται ΩΣ ΕΧΕΙ και ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, ασφάλειας των δεδομένων, απουσίας λαθών και ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία εξαιτίας μη σωστής λειτουργίας της εφαρμογής. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται εγγυήσεις εκ μέρους της εταιρείας μας για την ορθότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα του περιεχομένου των σελίδων και των υπηρεσιών. Ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της εταιρείας μας για την λειτουργία οποιαδήποτε άλλης συνδεόμενης ιστοσελίδας ή servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη όσον αφορά ότι τούτα παρέχονται χωρίς ιούς ή επιζήμια συστατικά και ωσαύτως δεν φέρουμε καμία ευθύνη για επανόρθωση ζημίας από την ανωτέρω αιτία. Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποφυγή κακόβουλων ενεργειών ή δυσλειτουργιών σε βάρος των χρηστών της ιστοσελίδος και επιθυμεί την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής .    

Επιπρόσθετα, η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη /υπαιτιότητα, είτε αστική είτε ποινική από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ειδικότερα:

Α) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΞΙ:

Με την αποδοχή της προτεινόμενης διαδρομής από τον οδηγό, συνάπτεται σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του οδηγού και του επιβάτη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη από οποιαδήποτε αιτία που απορρέει από την μη ορθή εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς των επαγγελματιών οδηγών προς τους επιβάτες. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη από οποιαδήποτε αιτία που απορρέει από την μη ορθή εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς των επιβατών προς τους επαγγελματίες οδηγούς. Όλως ενδεικτικά η εταιρεία δεν ευθύνεται για μη παραλαβή από το χώρο επιβίβασης, απρεπή συμπεριφορά, άρνηση πληρωμής διαδρομής, παραβίαση ΚΟΚ κλπ.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΡΑΝΤΕΒΟΥ):

Το ραντεβού (προκαθορισμένος χρόνος μίσθωσης) του ταξί, πραγματοποιείται είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσω της εφαρμογής TAXIPLON είτε και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων (online booking).

Η ελάχιστη χρέωση για προκαθορισμένο χρόνο μίσθωσης αντιστοιχεί στο ποσό των πέντε (5) Eυρώ.

Σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεως του ραντεβού/κρατήσεως στην προκαθορισμένη ώρα, η εταιρεία δεν ευθύνεται όταν αυτό αδυνατεί να πραγματοποιηθεί για λόγους ανωτέρας βίας (έκτακτες καιρικές συνθήκες, απεργίες, κλπ) ή λόγω μη ευρέσεως κατάλληλου οχήματος ή από άλλο τυχαίο γεγονός (βλάβη οχήματος ή απρόοπτη ασθένεια οδηγού).

Σε κάθε περίπτωση όμως καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες σας και στο αίσθημα ευθύνης που μας διακατέχει ως προς την παροχή των υπηρεσιών μας

Για την χρήση της Εφαρμογής απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο. Η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η Εφαρμογή να είναι προσβάσιμη και διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η ποιότητα και προσβασιμότητα του χρήστη στην Εφαρμογή επηρεάζεται από παράγοντες του παρόχου δικτύου του χρήστη, η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή αδυναμία λήψης του αρχείου της Εφαρμογής ή πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτής ή για οποιαδήποτε άλλη αποτυχία του δικτύου (π.χ. πτώση του δικτύου του παρόχου του χρήστη) συνεπεία της οποίας δεν θα είναι διαθέσιμη η Εφαρμογή στον χρήστη.

Β) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Για τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες μας (όπως περιηγήσεις κλπ)  σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας απλά μεσολαβεί για την εξυπηρέτησή σας από τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες και σε περίπτωση που προχωρήσετε στην διαδικασία κρατήσεως, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και προβλέπεται στην ιστοσελίδα, δίνετε εντολή στην εταιρεία μας να διαμεσολαβήσει για την προμήθεια της υπηρεσίας παροχής από τον τρίτο Πάροχο και ο τελευταίος καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για τις παρεχόμενες υπό αυτόν υπηρεσίες και δεσμεύεστε από τους γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις κράτησης που θέτει. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εξοφλήσει το αντίστοιχο τίμημα εκτός εάν άλλως προβλέπεται, σύμφωνα με την εφαρμοστέα στην υπηρεσία που επέλεξε διαδικασία ακύρωσης κρατήσεων, την οποία τυχόν ακολούθησε. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής ως και δικαίωμα υπαναχωρήσεως από την σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους του τρίτου Παρόχου, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης. Επιπλέον του ποσού αυτού, η εταιρεία μας ενδέχεται να χρεώσει το κατά περίπτωση κόστος ακύρωσης ή μεταβολής της κράτησης ή του αγαθού, όπως αυτό ορίζεται ανά προϊόν και δημοσιεύεται στην  ιστοσελίδα. Επισημαίνεται ότι η αρχική αμοιβή/προμήθεια για την ολοκλήρωση της κράτησης ή της προμήθειας του αγαθού δεν επιστρέφεται εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:

Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κρατήσεως αποθηκεύονται μόνο για την ολοκλήρωση αυτής και σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν κάνει περαιτέρω χρήση αυτών. Ο χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και για την κράτηση, την προκαταβολή και πλήρη τιμή, την ακύρωση και τις τροποποιήσεις αυτής.  Η εταιρεία μας παρέχει σε εσάς την επιβεβαίωση κρατήσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορείτε να αποθηκεύετε /εκτυπώνετε αντίγραφο των όρων κρατήσεως για κάθε μελλοντική αναφορά και να γνωρίζετε τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ο χρήστης δεν λάβει κωδικό συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email, είτε στο κινητό του) μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία μας για να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Δεν φέρουμε την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης /συναλλαγής του.

Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών της εξαιτίας λόγων, την επέλευση των οποίων δεν μπορεί να ελέγξει, εξαιτίας δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας και ειδικότερα όλως ενδεικτικά, απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων κ.λπ.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Με την παρούσα συμφωνία ο χρήστης  αποδέχεται ότι έχει διαβάσει, κατανοεί και αποδέχεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται  να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς. Κατά την εγγραφή στην εφαρμογή δίδεται ένας προσωπικός κωδικός σε κάθε χρήστη και ο χρήστης ευθύνεται προσωπικά για κάθε πράξη που γίνεται κατά την χρήση της εφαρμογής μέσω του προσωπικού του κωδικού. Η εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής /υπηρεσιών ως και των αναβαθμίσεων αυτής γίνεται μέσω διαδικτύου από τον χρήστη. Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ΠΡΙΝ από την εγγραφή σας.

Ο εκάστοτε λογαριασμός που δημιουργείται είναι αυστηρά προσωπικός και εγκρίνεται για ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται από αυτό, η δε ακρίβεια και η αλήθεια των στοιχείων που υποβάλλονται βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο το ίδιο, ενώ αποτελεί δική τους υποχρέωση να ελέγχουν ότι τα στοιχεία τους είναι ορθά, καθώς και να τα τηρούν ενημερωμένα. Για την ενεργοποίηση και χρήση της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ απαιτείται απαραίτητα ο μοναδικός κωδικός TAXIPLON που σας έχει δοθεί. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες οφείλουν να διατηρούν μυστικά το όνομα χρήσης και τον κωδικό πρόσβασής τους. Σε περίπτωση παραβιάσεως οποιουδήποτε όρου η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακυρώσεως /απενεργοποιήσεως ή άρνησης απονομής του παρεχόμενου κωδικού και να αρνηθεί και κάθε μελλοντική δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής.

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή καταχώρηση της ακριβής τοποθεσίας επιβίβασης του, δηλαδή την πλήρη διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, περιοχή κλπ), της επιθυμητής ημερομηνίας και της ώρας επιβίβασης σε περίπτωση χρήσης της Εφαρμογής για την πραγματοποίηση κράτησης (ραντεβού) σε ημερομηνία διαφορετική από αυτήν της ημερομηνίας και ώρας καταχώρησης. Η τοποθεσία του χρήστη (οδός, αριθμός, περιοχή) εμφανίζεται αυτόματα στην Εφαρμογή μέσω χρήσης της υπηρεσίας χαρτών της έξυπνης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη (έξυπνο κινητό τηλέφωνο smart phone, ταμπλέτα tablet, κλπ) και με δεδομένο ότι η συσκευή του αυτή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που η έξυπνη ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη δεν εμφανίζει την ορθή θέση του χρήστη στην Εφαρμογή ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διόρθωση της θέσης του ώστε αυτή να εμφανίζεται με ακρίβεια στην Εφαρμογή πριν την καταχώρηση του αιτήματός του και την εν γένει χρήση της υπηρεσίας της Εφαρμογής.

Για τις λοιπές παρεχόμενες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της εταιρείας μας, που απαιτούν προηγούμενη από εσάς «ΚΡΑΤΗΣΗ», τότε θα πρέπει να διαβάζετε και εγκρίνετε τους όρους και προϋποθέσεις κράτησης του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών ή της συνεργαζόμενης εταιρείας και μόνο μετά την αποδοχή αυτών θα μπορεί να ολοκληρώνεται η κράτηση. Η εταιρεία μας απλά μεσολαβεί για να σας παρέχει τις υπηρεσίες του εκάστοτε συνεργάτη/παρόχου και δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη από την μη προσήκουσα ολοκλήρωση αυτών.

Στις περιπτώσεις όπου δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα ή οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή/ δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

α) Να είναι παράνομο, υβριστικό, απειλητικό, συκοφαντικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις

β) να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 

γ) Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου

δ) να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού)

Συμφωνείτε ότι η εταιρεία μας έχει δωρεάν άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή, προσαρμογή, διανομή και δημόσια προβολή κομματιού ή του συνόλου του περιεχομένου που έχετε υποβάλλει ή αναρτήσει εντός της ιστοσελίδας της ή σε συνεργαζόμενες με αυτήν ιστοσελίδες.

Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της εταιρείας καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου. Σε περίπτωση δε που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για παραβίασης των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

Είστε ενήμεροι ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης ή διακοπής προσωρινά ή μόνιμα μέρους ή το συνόλου των υπηρεσιών μας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες για εύλογη αιτία και αναγνωρίζετε ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης με οποιονδήποτε τρόπο κατά της εταιρείας μας από την ανωτέρω αιτία.

Έχουμε δικαίωμα αφαιρέσεως ή απενεργοποιήσεως ή περιορίσμου της πρόσβασης στο υλικό που υποβάλλετε, εφόσον κρίνουμε ότι παραβιάζετε τους όρους χρήσης του.

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδος μας από ανηλίκους, η επίβλεψη των οποίων ανήκει στους κηδεμόνες τους και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά η σύναψη συμβατικών υποχρεώσεων (όπως ενδεικτικά κράτηση παρεχόμενων υπηρεσιών) από άτομα που δεν διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα ή νομική εξουσιοδότηση συνάψεως συμβάσεων.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Η εγγραφή στην εφαρμογή μας παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ. Το ποσό της διαδρομής θα καταβληθεί από τον επιβάτη απευθείας στον οδηγό είτε σε μετρητά χρήματα είτε με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε με χρέωση μέσω συστήματος POS .
  • Η κλήση προς τον σύντομο κωδικό 18222 χρεώνεται με την χρέωση αστικής χρήσης όταν αυτή πραγματοποιείται με δίκτυα Cosmote, ενδέχεται να έχει πλέον της αστικής χρήσης χρεώσεις όταν παρέχεται από άλλα δίκτυα, ακολουθώντας αντίστοιχα την τιμολογιακή πολιτική εκάστοτε παρόχου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.
  • Για άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας και κρατήσεις, η εταιρεία μας μπορεί να χρεώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας που εσείς παρείχατε κατά την εγγραφή σας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις κρατήσεως. Οι τρόποι πληρωμής και όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά πριν την ολοκλήρωση της εκάστοτε συναλλαγής. Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα σε αντιστοίχιση με κάθε προσφερόμενο αγαθό αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών, καθώς και την τυχόν αμοιβή της εταιρείας μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας, που ισχύουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κράτησης, άλλως κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στην ιστοσελίδα.
  • Το αντίτιμο κάθε αγαθού εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στην ιστοσελίδα. Κατά κύριο λόγο, η εξόφληση πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας του συγκεκριμένου τύπου ή τύπων που γνωστοποιείται στην ιστοσελίδα, ενώ  μπορεί να παρέχεται και η δυνατότητα εξόφλησης με μετρητά σύμφωνα με τις οδηγίες και προϋποθέσεις που εκάστοτε γνωστοποιεί η εταιρεία στο Χρήστη.
  • Η εταιρεία δικαιούται για λόγους ασφαλείας, να απορρίψει την κράτηση του χρήστη και να μην ολοκληρώσει ή και ακυρώσει τη συναλλαγή.
  • Ασφάλεια Συναλλαγών: Αναγνωρίζουμε ότι η ασφάλεια των συναλλαγών είναι θέμα  υψίστης σημασίας. Για την  ολοκλήρωση των συναλλαγών ή πληρωμών που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας, η εταιρεία μας συνεργάζεται με το EVERYPAY, το οποίο είναι νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος για ολόκληρο των Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο. Το EVERYPAY διαθέτει  την απαιτούμενη πιστοποίηση PCI-DSS που επιβάλλεται από τους Διεθνείς Οργανισμούς και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας, η οποία αξιολογείται με συνεχόμενους ελέγχους από πιστοποιημένο security auditor. Όλες οι  πληροφορίες και προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (SecureSocketsLayer-SSL). Όλα τα δεδομένα μεταδίδονται κρυπτογραφημένα στις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Η εταιρεία μας δεν καταχωρεί ούτε αποθηκεύει στοιχεία πληρωμών κρατήσεως.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ NEWSLETTER

Η ιστοσελίδα μας στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει δίνει στον χρήστη / πελάτη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, στο αντίστοιχο πεδίο είτε με SMS στον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου και εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη αυτών του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την πολιτική απορρήτου μας και την διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της ιστοσελίδος μας, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

H TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών - χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή και παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιούν για πρόσβαση στο διαδίκτυο κάθε φορά που επισκέπτονται έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή τους. Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για διάφορους λόγους και ιδίως για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις προσφερόμενες στο διαδικτυακό τόπο υπηρεσίες καθώς και για στατιστικούς λόγους (π.χ. επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, καταγραφή του ενδιαφέροντος των επισκεπτών, κλπ). Ο επισκέπτης - χρήστης δύναται να ρυθμίσει των διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να τον προειδοποιείται για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων που επισκέπτεται είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ       

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να δηλώσει τα πραγματικά του στοιχεία κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες μας. Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες, είτε αυτά έχουν επιλεγεί από τον Χρήστη είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί και του έχουν κοινοποιηθεί (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κωδικοί πληρωμής, κωδικοί πρόσβασης κ.ά.), είναι αυστηρά προσωπικά και ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τα προστατεύει από διαρροή, αντιγραφή, προσβολή και κοινοποίηση σε τρίτους. Διατηρούμε αρχεία και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε την Πολιτική Απορρήτου μας, στην οποία εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών - χρηστών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί της Προστασίας του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει κατόπιν των τροποποιήσεων που έχουν λάβει χώρα) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της εταιρείας μας, διέπονται από το Διεθνές και Ενωσιακό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον ελληνικό νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994, όπως σήμερα ισχύει) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια για κάθε επίλυση τυχόν διαφοράς είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Η μη άσκηση από την εταιρεία οποιουδήποτε δικαιώματος της, που απορρέει από τον νόμο ή από τους παρόντες, δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση παραίτηση του από το δικαίωμα αυτό.

Η Εταιρεία μας θα επιθυμούσε οι διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας ή και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης ή μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, αλλά και για κάθε ενημέρωση ή πληροφόρηση σχετικά με τους παρόντες όρους, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο τηλέφωνο: 214 41 65 682 ή μέσω Email:

 

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK